avatar

همکاری همه دوستان و دانشجویانی که مایل باشند برای هر مدت به من در اداره، بهبود و تکمیل این وبگاه در زبان فارسی یا سایر زبان ها کمک و آن را بهبود ببخشند، می توانند با آدرس ایمیل شخصی من تماس بگیرند. این همکاری می تواند برای نوشتارهای مشترک نیز باشد. دانشجویانی که مایل به انجام کارهای تحقیق دانشگاهی و یا تقاضای راهنمایی یا مشاوره در پایان نامه های خد هستند نیز می توانند با ایمیل من مکاتبه کنند. فهرست تمام دانشجویانی که از ابتدا تا امروز با من تحقیق یا رساله گذرانده اند در این وبگاه منعکس و کارهای آنها در صورت مناسب بودن در بخش دانشگاه منتشر خواهد شد. اگر پیشتر دانشجوی من بوده اید می توانید پس از مکاتبه تحقیق خود را در این صفحه منتشر کنید