avatar

مرتب کردن بر اساس

وایمار(1)

نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی / وایمار (1)نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی /…

هویت ایرانی کاملا متکثر است

هویت ایرانی کاملا متکثر استتشریح هویت‌های خیالی درباره ایرانیان از زبان ناصر فکوهی تاریخ تمدن…

لندن، بروملی(1)

  نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی / لندن، بروملی 1 / مردمی آرام در…

گورستان پرلاشز پاریس (1)

نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی / گورستان 1 / خوشبختی پرسه زدن بر سقف…

شخصیت ایرانی از واقعیت تا تخیل (دو فایل دیداری)

مفهوم «شخصیت» در میانه قرن بیستم، در چارچوب نظریه «فرهنگ و شخصیت» و در آثار…

ژرژ پمپیدو، پاریس (1)

نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی/ژرژ پمپیدو (1)«نگارخانه»، مجموعه های تصویری هستند که هربار زمان…