avatar

5736.jpg

قوم شناسی سیاسی، رولان بروتون، ترجمه ناصر فکوهی، تهران، نشر نی، 278 صفحه
کتاب قوم شناسی سیاسی مقدمه ای برای ورود به بحث پیجیده اقوام در حوزه سیاسی است که با زبانی ساده و با بهره گیری از مثال های بی شمار تاریخی، جغرافیایی و سیاسی، عمده ترین مباحث میان حوزه سیاسی و حوزه قومی را روشن می کند.
اهمیت این کتاب علاوه بر نکاتی که ذکر شد، از این رو است که کشور ما مجموعه ای از اقوام متعدد است که با وجود تفاوت های بی شمار توانسته اند در طول تاریخ چند هزار ساله از انسجامی کافی برای حفظ موجودیت سیاسی این کشور برخوردار باشند. این نکته ای است که بی شک باید در آینده برای سیاستگذاری های فرهنگی مد نظر باشد.
فهرست مطالب
پیش گفتار مترجم
مقدمه
فضل اول: مکان ها و بازیگران: شکل گیری های فضایی و قومی
1- شکل گیری های فضا
2- هویت قومی
a. تعلق های اجتماعی و قومی
b. ابهام در هویت
c. قوم و ملت
d. ملیت و شهروندی
3- چند دیدگاه درباره قومیت
a. زبان ملی گرایی دولتی
b. ملی گرایی های قومی اعتراض آمیز
c. گفتمان جهان وطن
یادداشت ها

فصل دوم: تعلق های چند گانه و پویایی قومی
1- ملیت فرانسه
2- زیر قوم هایی با وفاداری های چند گانه
3- جدول وفاداری ها: قومیت و سرزمین
4- وحدت میدان مشاهده در پدیده های قومی
5- پویایی زبان ها، قوم ها و دولت ها: قانون دوسوسور
یادداشت ها

فصل سوم: از امر قومی تا امر سیاسی
1- دو بینش: جغرافیای سیاسی یا سیاست قومی
2- قوم در جستجوی دولت
3- مردمان بومی یا بدون دولت
4- هویت یابی از خلال زبان
5- حاکمیت به مثابه ابزار و نه هدف
6- اصل تفویض اختیارات
7- سلب حقوق جزئی و بقای دولت ملی
8- تعدد موجودیت های زیر دولتی
یادداشت ها

فصل چهارم: دولت در برابر قوم ها
1- دولت ملی: همزیستی سیاسی در میان قوم ها
2- بازخواهی و سلطه جویی ها
3- خرده امزیالیسم ها: مورد صربستان
4- دستکاری در قومیت ها و مفهوم قومیت
5- مرزبندی های سرزمینی و «گتو» های شهری
یادداشت ها

فصل ظنجم: راه های منفی سیاست قومی
1- اردوگاه های کار اجباری
2- نسل کشی و جنایت علیه بشریت
3- قوم کشی و زبان کشی
4- جا به جایی جمعیت ها
5- انتقال و مبادله جمعیت ها
6- تبعید و نابودی کلی یا گزینشی
7- همه سوزان (هولوکاست) و تکفیر
8- جهاد و جنگ های صلیبی
9- پاکسازی قومی و استعمار
یادداشت ها

نتیجه گیری
یادداشت ها

کتابنامه

ضمیمه ها (نوشته ناصر فکوهی)
1- قومیت و گفتگوی تمدن ها
رابطه قومیت و گفت و گوی تمدن ها
شکوفایی مطالعات قومی
ریشه شناسی
مفهوم جدید قومیت
فرایندهای رشد عمودی و افقی در اقوام
مدیریت قومیت در جهان امروز
2- ملت و ملی گرایی
مفهوم ملت
مفهوم ملی گرایی
ملی گرایی و ایدئولوژی های همراه
آینده ملی گرایی
3- دولت ملی و آینده آن
4- کتابنامه برخی ازر منابع فارسی در زمینه قوم شناسی
5- فهرست برخی از پایگاه های اینترنتی درباره مطالعات قومی
واژه نامه فارسی-فرانسه
واژه نامه فرانسه – فارسی