avatar

 

8704.jpg

رولان، رومن، خاطرات جوانی، ترجمة ناصر فکوهی، تهران، نشر فردوس، 1368، چاپ سوم، 1380‌، 448صفحه + سالنمای زندگی و آثار رولان +  توضیحی درباره کتاب های مهم رولان  + کتابنامة عمومی دربارة رولان +  یادداشت هایی درباره “خاطرات جوانی“. دربارة کتاب: 


این کتاب یکی از ترجمه های ادبی نگارنده است که  در کنار ”زندگانی تولستوی“ دومین  ترجمه وی از رولان به شمار می آید. رومن رولان نویسندة  ادبی نیمه نخست قرن بیستم فرانسه، یک انسان گرای صلح جو و از فعالین جنبش های صلح در این قرن به شمار می رفت که زبان و نثر او کاملا شاعرانه و آکنده از رومانتیسمی خاص است. رولان  از نخستین نویسندگانی بود که در زبان فرانسه  رمان های طولانی را که خود سنتی روس به شمار می آمد و وی از آن  به خصوص از خلال تولستوی تاثیر پذیرفته بود را رایج کرد.  رمان معروف او ”جان شیفته“، همچون بسیاری دیگر از آثارش،  به وسیله الف.م.به آذین به فارسی برگردانده شده است. این کتاب علاوه بر آنکه  زوایای زیادی از زندگی و تجربه جوانی رولان را به خواننده معرفی می کند، او را با تاریخ فرانسه در نیمه دوم قرن نوزده نیز آشنا می کند.  مترجم به این کتاب چندین پیوست از سایر آثار رولان، یادداشت هایی برای اسامی خاص در هر یک از بخش های کتاب و توضیحاتی درباره خود او و آثارش در انتها افزوده است.


فهرست مطالب

یادداشت مترجم

پیشگفتار

فصل اول : کودکی شهرستانی در پاریس
فصل دوم: ”صومعة“ خیابان اولم
فصل سوم: بهار در رم
فصل چهارم: قدیسین فصل سرد
در نیمه راه
-    هنر برای هنر
-    هنر مردم
-    هنر عمل
-    هنر رؤیا

چند پیوست به ”خاطرات جوانی“

-    موسیقی
-    نامه ای به سن سانس
-    خاطراتی کوتاه از سزار فرانک
-    خوش گویی ها و بدگویی هایی درباره روسینی
-    یادداشت های مطالعه
-    ایمان دارم چرا که حقیقت است

سالنمای زندگی و آثار رولان
کتاب های عمده
کتاب نامة عمومی درباره رولان


یادداشت مترجم 

رومن رولات در ایران نامی است شناخته شده. ده ها سال از ترجمة آثار بزرگی چون ”ژان کریستف“، ”جان شیفته“، ”زندگی بتهوون“ و ... می گذرد و هنوز خوانندة ایرانی با شور و شوق زیاد به خواندن آنها ادامه می دهد. استقبال  از آثار رولان در کشور ما و در دیدی گسترده تر در شرق، تضادی آشکار با سرنوشت همین آثار در اروپا دارند. در حقیقت، خوانندة غربی و به ویژه فرانسوی امروز با بی اعتنایی ناروایی بر میراث ادبی رولان می نگرد. دلیل آن دلبستگی و این بی اعتنایی کجاست؟ عشق رولان به هندوستان و پیامبر صلح جویش؟ طغیان سرسختانه و تک روانة رولان؟ اسلوب ادبی خاص او؟ بینش فلسفی اش؟... کتاب حاضر شاید بتواند پاسخی به این پرسش ها عرضه کند. از این گذشته، خوانندة ایرانی که از خلال ترجمة غالب آثار رولان با قهرمانان واقعی و خیالی او آشنا شده، بد نیست اینک به گونه ای مستقیم با سرنوشت فردی، با احساس ها و اندیشه های درونی، با دردها و شادی ها، با زمانه و تاریخ دوران او نیز آشنا گردد.
آنچه را رولان دربارة زندگی شخصی خود نوشته می توان به سه گروه تقسیم کرد: نخست دو کتاب اتوبیوگرافیک ”سیر درونی“ و ”خاطرات“. کتاب اخیر در طرح اولیة رولان می بایستی شامل چندین جلد می شد و خاطرات سراسر زندگی او را در بر می گرفت اما در عمل ناتمام ماند و از سال 1900 پیش تر نرفت. گروه دوم روزنامة خاطرات اوست که بخش های بیش و کم مفصلی از آن تاکنون به چاپ رسیده  است، از جمله ”خاطرات سالهای جنگ“ که یادداشت های روزانة رولان در فاصلة سالهای 1914 تا 1918 را در بر می گیرد یا خاطرات هندوستان را. و سرانجام گروه سوم شامل نامه های رولان خطاب به نویسندگان، هنرمندان، سیاستمداران و ... فرانسوی و غیر فرانسوی است که تعداد زیادی از آنها در”دفترهای رومن رولان“ به وسیلة انتشارات آلبن میشل به انتشار رسیده است.
کتابی که اکنون در دست دارید ترجمة بخش اصلی ”خاطرات“ رولان است کعه عمدتا به سالهای جوانی او، دورة تحصیلاتش در دانشسرای عالی پاریس و مدرسة فرانسه در رم مربوط می شود. برای آشنایی بیشتر خواننده با زندگی رولان، دو بخش دیگر نیز به کتاب افزوده ایم، نخست یک معرفی کلی از او و آثارش به نقل از آخرین و معتبرترین دائرهالمعارذف ادبیات فرانسه و دیگری نوشته ای فلسفی که رولان آن را در بیست و دو سالگی نوشته و خواننده را با بسیاری از زوایای پیچیدة بینش وی آشنا می کند. امید است که متن حاضر مقدمه ای باشد برای بازگرداندن سایر آثار  اتوبیوگرافیک این نویسنده بزرگ به زبان فارسی. در انتها از خوانندگان موشکاف و دقیق کتاب خواهانیم که ما را از نکته گیری ها و انتفادات مفید خود بی بهره نگذارند.