avatar

29790-5.png

فکوهی، ن.، 1393، صد و یک پرسش از فرهنگ، تهران: نشر تیسا (با همکاری انسان شناسی و فرهنگ)